แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองเพื่อรองรับการใช้ชีวิตด้วยตนเองของผู้สูงอายุชาวไทย

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2561)

  • inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

  • inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, "Lighting to Enhance Wayfinding for Thai Eldery Adults in Nursing Homes", Journal of Daylighting, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 25-36

แสดงความคิดเห็น

(0)