การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ การตอบรับของตลาดหลักทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัท: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Announcement Effects of Credit Rating Adjustments on Stock Price Performance in the Thai Real Estate & Construction Sector", International Conference on Economics Finance and Accounting, 7 - 8 เมษายน 2019, เวลลิงตัน นิวซีแลนด์
2016 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Credit Rating Adjustments, Stock Market Reactions, and Firms’ Performance: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand", SIBR 2016 Hong Kong Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, 24 - 25 กันยายน 2016, Wan Chai เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิพล สมชม, "ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือกับโอกาสประสบภาวะตกต่ำทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 3/2557, 17 กันยายน 2014 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย