การศึกษาพฤติกรรมและปริมาณฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ของเสือปลาที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยง