การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำป่าสัก

Publish Year National Journal 2
2016 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากลศาสตร์แม่น้ำในแม่น้ำป่าสักตอนล่างด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 7-16
2015 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถพร พวงผิว, "การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง MIKE21", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015