การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางแผ่นด้วยการลดฟองอากาศในกระบวนการกวนส่วนผสม