การประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของ USD Futures

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของ USD Futures", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย