การเปรียบเทียบชนิดของน้ำตาลที่ใช้ในสูตรสารละลายน้ำเชื้อสูตร NSRTC3ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร