โครงการศึกษายางรถยนต์เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

Publish Year International Journal 1
2019 exพรเจริญ ชนะใหม่, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Numerical simulation of gas-solid flow in a cement precalcinerusing adaptive mesh refinement", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 107-122