การตรวจและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์