กระบวนการผลิตแคปซูลสำหรับการเผาขิ้นงานในบรรยากาศควบคุม

Publish Year National Conference 1
2018 exนายศิลาวัฒน์ เรืองจันทร์, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงความสามารถในการผลิตสำหรับการทำแคปซูลแก้วสุญญากาศระดับกลาง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย