โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี