การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนางสาวจุฑามาศ รักชุม

  • inนางสาวจุฑามาศ รักชุม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์