การศึกษาปัญหาการอ่านคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยของนิสิตต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทย