การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดุสิต แกรนด์ พาร์ต