การศึกษาความหลากหลายและการวิเคราะห์ลิงเกจดิสอิควิลิเบรียมและการคัดเลือกแบบจีโนมิกสำหรับลักษณะเชิงคุณภาพของมะเขือเทศ

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaura Pascual, exElise Albert, exChristopher Sauvage , exMathilde Causse, exJean-Paul Bouchet, exFr?d?rique Bitton, exNelly Desplata, exDominique Brunel, exMarie-Christine Le Paslier , exNicolas Ranc , exLaure Bruguier, exBetty Chauchard , exPhilippe Verschave , "Dissecting quantitative trait variation in the resequencing era: Complementarity of bi-parental, multi-parental and association panels", Plant Science, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, มกราคม 2016 - มกราคม 2015, หน้า 120-130
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChristopher Sauvage , exMathilde Causse, "Factor Affecting Genomic Selection Accuracy in a Broad-based Population of Tomato", 20th General Assembly and Biennial Conference of Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) 2014 under a theme “Agriculture for the Next Generation", 8 - 11 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMathilde Causse, exChristopher Sauvage , "Effect of shrinkage on prediction accuracy of methionine and proline fruit contentsmetabolomic traits in a broad-based tomato population", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference; GBSBC2015, 10 - 11 กันยายน 2015, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMathilde Causse, exChristopher Sauvage , "Etude de faisabilit? d’une strat?gie de s?lection g?nomique chez la tomate cultiv?e par validation crois?e (นำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศส)", INRA genomic selection meeting, 17 - 21 พฤศจิกายน 2014, ระดับชาติภายในประเทศฝรั่งเศส อื่นๆ ประเทศไทย