การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น

Publish Year National Conference 1
2015 exศุภกาญจน์ พรหมราช, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากกากตะกอนของอุตสาหกรรมผลิตน้้ายางข้น", การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย