แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม ที่ได้รับราวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน