การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารโลละหนักและอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย

Publish Year International Conference 2
2015 exนายธีระพงศ์ เจิ่งฤทธิ์, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าวเพื่อใช้กำจัดสีย้อมและโลหะหนัก", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exIng-orn Narmtasang, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตถ่านกัมมันต์แกลบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมและโลหะหนัก", The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 , 12 - 14 พฤศจิกายน 2014
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา ชื่อสุภัค, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "ADSORPTION STUDIES OF METALS ON VARIOUS ACTIVATED CARBONS DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTES", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาววีรมน จารุการ, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "ADSORPTION STUDIES OF DYES ON VARIOUS ACTIVATED CARBONS DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTES", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย