อันตรกิริยาของวิตามินอีบนเยื้อไขมันแบบสองชั้น

Publish Year International Journal 1
2015 exPhansiri Boonnoy, exViwan Jarerattanachat, exMikko Karttunen, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Bilayer deformation, pores & micellation induced by oxidized lipids", The Journal of Physical Chemistry Letters, ปีที่ 6, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2015 - ธันวาคม 2016, หน้า 4884-4888