ผลของ สาร AntaOX ต่อการเจริญเติบโต การรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม