โครงการวิจัยสร้างสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญานของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน