โครงการวิจัยรูปแบบและวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของอุปกรณ์บังแดดที่เหมาะสมในแง่ของการให้แสงสว่างธรรมชาติและการลดพลังงานจากการใช้แสงสว่างสำหรับที่พักอาศัย

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2550-2551)

  • inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

  • inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "The Development of Characteristics of Bamboo Shading Device for Energy Saving Climate Change and Energy", THE 16th Annual International Sustainable Development Research Conference 2010, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2010, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง