การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริตกับพลังงานหมีุนเวียนที่ไม่แน่นอน

Publish Year International Journal 4
2021 exchaowanan Janroen, exIssarachai Ngamroo, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EVs Charging Power Control Participating in Supplementary Frequency Stabilization for Microgrids: Uncertainty and Global Sensitivity Analysis", IEEE Access, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2021, หน้า 111005-111019
2018 exKlayklueng, T, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance analysis of future PEA distribution networks under high penetration of PEV home charging using the Monte Carlo method", IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 1682-1689
2015 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธงชัย คล้ายคลึง, "Impacts of Low Voltage PEVs Single Phase Charging on Electrical Distribution Network", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 316-320
2015 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKorn Khunikakorn, "Optimal Phasor Measurement Unit Placement for Monitoring of PEA Bowin Power", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 325-328
Publish Year International Conference 8
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaowanan Jamroen, "EVs Charging Power Control Participating in Supplementary Frequency Stabilization: Risks and Challenges Under Uncertainties", 19th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, 11 - 14 มิถุนายน 2019, Genoa สาธารณรัฐอิตาลี
2016 exChaowanan Jamroen, exPipatpan Namproom, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TS-Fuzzy based Adaptive PEVs Charging Control for Smart Grid Frequency Stabilization under Islanding Condition", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exKlayklueng, T., inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance analysis of future PEA distribution network under high penetration of PEVs home charging", Proceedings of the 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT ASIA 2015, 3 พฤศจิกายน 2015
2014 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anticipated Plug-in Electric Vehicle Future Aspects – Risks and Rewards for Thailand Smart Grid", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact Analysis on Voltage Unbalance of EVs Charging on a Low Voltage Distribution System", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exพิชัย กองทอง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Behavior of Unbalance Electric Vehicle Home Charging in Distribution System", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exมนตรี เส็งหนองแบน, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Control Strategy of PEVs Charging for Reducing the Impact of Power Fluctuations in Micro Grid", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exบัณฑิต เพียดา, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of Fast Charging Station to Voltage Profile in Distribution System", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exพิพัฒน์พันธ์ุ นามพรหม, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมการชาร์จประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบปรับตัวสาหรับทำเสถียรภาพความถี่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย