มิติคุณภาพการบริการของโรงแรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโรงแรมในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

Publish Year National Journal 1
2017 inนายธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยาจากมุมมองนักท่องเที่ยว", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 144-161