การสังเคราะห์เยื่อเลือกผ่านเชิงประกอบของแนฟิออนและมอร์ติไนท์ที่ทำการปรับพื้นผิวด้วยกราฟินออกไซด์และไซเลนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบป้อนเอทานอลโดยตรง

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exNoppawan Pattanapisutkun, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Incorporating graphene oxide to improve the performance of Nafion-mordenite composite membranes for a direct methanol fuel cell", International journal of hydrogen energy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 362-378
2018 exYuhao Huang, exLiang Gao, ex Zhang Yi, exKang Tai, exP. Kalita, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exAkhil Garg, "An application of evolutionary system identification algorithm in modelling of energy production system", Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 122-131
2018 exHuang, YH, exShui, L, exAsghari, S, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exGarg, A, exKalita, P, "A novel comprehensive procedure for determination of optimum operating conditions for cleaner energy production system", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, ปีที่ 42, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2018, หน้า 3339-3350
2016 exชัยวัฒน์ ประไพนัยนา, exสวรรยา กาญจนไพศิษย์ฐ์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exStuart Holme, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Surface modification of mordenite in Nafion composite membrane for direct ethanol fuel cell and its characterizations: Effect of types of silane coupling agent.", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 2637-2646
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exพิราภา พิศโสระ, exบัญญ์ชนิต วิไลสวัสดิ์, "การประเมินและการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนแอลกอฮอลล์โดยตรงและเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน", พะเยาวิจัย8, 22 - 24 มกราคม 2019, พะเยา ประเทศไทย