ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนล

Publish Year International Journal 1
2015 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Determinants of Foreign Direct Investment in AEC Countries", International Journal of Economic Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 113-120