กระถางแขวนและอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำ

  • ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนายระวี อยู่สำราญ

  • inนายระวี อยู่สำราญ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี