การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year National Journal 1
2016 inนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, "ทุเรียนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน-ผลิต บริโภค และจำหน่าย", เกษตรอภิรมย์ , ปีที่ 2, ฉบับที่ 9, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 18-20
Publish Year National Conference 3
2016 inนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, exดร สายทิพย์ โสรัตน์, "โซ่อุปทานปลายน้ำของการค้าลำไยสดส่งออกของไทยไปประเทศใน AEC", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 4 กุมภาพันธ์ 2016, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, exสายทิพย์ โสรัตน์, "โซ่อุปทานต้นน้ำของลำไยสดเพื่อการส่งออกภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหารและธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4, 17 กรกฎาคม 2015, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2013 inนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, exรวิชสสาข์ สุขาโต, "โอกาสและอุปสรรคของการค้าผลไม้ระหว่างประเทศและอินโดนีเซียภายใต้กรอบประชาคมเศรฐกิจอาเซียน(AEC)", การผระชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 , 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย