การคัดเลือกสตรอเบอรี่พันธุ์ลูกผสมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์การค้า

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2558)

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์