ตัวแปรกำหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจขนาดเล็ก

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวแปรกำหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจขนาดเล็ก", วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 37-53