การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี