โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการนำเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม