การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเลือดจระเข้ในสัตว์ทดลอง

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

  • inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี