การออกแบบวงจรบีบอัดพัลส์ด้วยวิธีการหาปริพันธ์เชิงเลข

Publish Year National Conference 1
2014 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชระ ทองเสมอ, "การออกแบบวงจรบีบอัดพัลส์ด้วยวิธีการหาปริพันธ์เชิงเลข", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครัง้ ที่ 6, 20 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย