การศึกษาแคริโอไทและการหาตำแหน่งยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มบนโครโมโซมของอ้อยด้วยวิธี FISH