การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์

Publish Year International Journal 1
2018 exTongtubtim, N., exThenchartanan, P., exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exSvasti, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Multiple mutations in the aglycone binding pocket to convert the substrate specificity of dalcochinase to linamarase", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ปีที่ 504, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 647-653