โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่15

Publish Year International Journal 3
2020 exThana Srihawan, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input-output linearizing control of strong acid-base neutralization process with fluctuation in feed pH", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 327-335
2018 exThana Srihawan, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exAtthasit Tawai, "Optimization-Based Input/Output Linearizing Control Strategy for a pH Process with Multiple Titrant Streams", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 57, ฉบับที่ 41, ตุลาคม 2018, หน้า 13793-13801
2017 exPichak Tanakunmas, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exAtthasit Tawai, exTanawadee Dechakupt, "Optimization-based control strategy with wavelet network input-output linearizing constraint for an ill-conditioned high-purity distillation column", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 56, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2017, หน้า 8927-8939