เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบสารกำหนดชีวภาพระบุการสัมผัสใยหิน

Publish Year National Journal 1
2016 exนุชจนาถ หีบแก้ว, exสุภาพร บุณยประสิทธิ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจสอบอินเฮาส์แซนด์วิชอีไลซ่าสำหรับตรวจสารออสทีโอพอนทินในน้ำเหลืองมนุษย์", พุทธชินราชเวชสาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 75-85
Publish Year National Conference 1
2015 exนุชจนาถ หีบแก้ว, exสุภาพร บุณยประสิทธิ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมชัย บวรกิตติ, "การใช้สารสนเทศชีวภาพช่วยในการพัฒนาเทคนิคอินเฮาส์แซนด์วิชอีไลซ่าสำหรับตรวจสารแอมีลอยด์ เอ ในน้ำเหลืองมนุษย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย