วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, "An Evolution of Airline Business Model and Its Competitiveness", The 6th Business, Economics and Communications International Conference, 2016, 17 - 18 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย