การจำแนกกลุ่มผู้บริโภคตามไลฟ์สไตล์แฟชั่น

Publish Year International Conference 3
2011 exอัจฉรา จงควดี, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hidden Demand and Desire in the Variety of Thai Silk Materials", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Silk Heritage and the Adaptation of Modern Designs to an Indigenous Ikat Technique", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exภาวิตา เครือรัตน์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Categorizing Symbols of Visual Merchandising Through Native Textile Preferences", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย