ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

  • inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์