การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด

Publish Year National Conference 1
2014 exกนกพร ไกยวงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 , 14 - 15 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย