พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท

Publish Year International Journal 2
2020 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exอมร ประดับทอง, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus siamensis) ในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 16-25
2020 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exอมร ประดับทอง, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "พิษกึ่งเรื้อรังของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 50-58