ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อม