การผลิต Moly-99 โดยใช้เทคนิคการก่อกัมมันต์นิวตรอน

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChary Rangacharyulu, "การผลิตโมลิบดีนัม-99 โดยใช้เทคนิคของนิวตรอนก่อกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย