การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อโครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

  • บริษัท CA International Information จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inดร.จุฑามณี แสงสว่าง

  • inดร.จุฑามณี แสงสว่าง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี