โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง กรณีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Contingency Liabilities)