ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา