การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม