คุณสมบัติบาประการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำผิวดินของแม่น้ำโขและแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงแม่น้ำโขงงช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย